Dołącz do nas

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są ogólnopolską reprezentacją pracodawców, działającą w interesie pracodawców i chroniącą ich prawa. Działamy w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. oraz statut.

Członkami zwyczajnymi organizacji mogą być związki pracodawców i przedsiębiorców, federacje i inne konfederacje oraz zrzeszenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pracodawcy i przedsiębiorcy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju lub mający szczególną pozycję gospodarczą.

Członkostwo w Pracodawcach RP jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka.

Członkostwo w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej ma zróżnicowany charakter. Większość z 19 tysięcy podmiotów, które organizacja reprezentuje, zrzeszona jest w regionalnych lub branżowych organizacjach pracodawców. Od lutego 2002 roku możliwe jest również bezpośrednie członkostwo przedsiębiorstw o dużym znaczeniu lub skali działania.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia
 

  • Deklaracja członkowska
  • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego przystępującej jednostki organizacyjnej
  • Statut przystępującej jednostki organizacyjnej
  • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia, do Pracodawców RP (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej)
  • Informacja na temat wielkości zatrudnienia w przystępującym przedsiębiorstwie, a w przypadku związków pracodawców – w zrzeszonych w związku przedsiębiorstwach


Korzyści wynikające z członkostwa


DIALOG SPOŁECZNY – WPŁYW NA TWORZONE PRAWO
Za naszym pośrednictwem członkowie mogą wnioskować o zmiany przepisów – zgłaszać własne projekty ustaw oraz opiniować założenia i projekty aktów wykonawczych. Oferujemy pełny udział w procesie tworzenia i nowelizacji prawa w Polsce.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Nasi członkowie mają możliwość opiniowania prawa europejskiego i uczestniczenia w gremiach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy Unii Europejskiej. Informujemy o nowych konkursach i oferujemy pełne doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji.

PROWADZENIE MEDIACJI I NEGOCJACJI
Prowadzimy mediacje ze związkami zawodowymi, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami życia gospodarczego. Poprzez rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy mediatorów skutecznie rozwiązujemy spory gospodarcze i społeczne.

SPOTKANIA Z DECYDENTAMI
Organizujemy debaty z ministrami, posłami, szefami urzędów centralnych, instytucji i przedstawicielami administracji państwowej. Pośredniczymy także w kontaktach z posłami do Parlamentu Europejskiego i przedstawicielami Komisji Europejskiej.

WSPARCIE MERYTORYCZNE
Nasi członkowie otrzymują wsparcie w postaci analiz, badań i raportów eksperckich. Opinie i ekspertyzy powstają też na bezpośrednie zlecenie firm, we współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi.

PROMOCJA ZAGRANICZNA
Promujemy oferty firm członkowskich za granicą - poprzez ambasady i placówki zagraniczne w Polsce. Oferty rozpowszechniamy także za pośrednictwem newslettera i naszej strony internetowej.

USŁUGI VIDEO I KONFERENCYJNE
Dysponujemy w pełni wyposażonym studiem video, oferującym nagrania i montaż materiałów filmowych.
Oferujemy możliwość organizowania wydarzeń – szkoleń, seminariów, debat, konferencji prasowych – w naszym Centrum Konferencyjnym (ul. Brukselska 7, Saska Kępa, Warszawa). Dysponujemy salą na 100 osób, sprzętem multimedialnym i video, zapewniamy obsługę cateringową.

SZKOLENIA I ROZWÓJ KADR
Oferujemy udział w szkoleniach, konferencjach tematycznych i sympozjach dla managerów wysokiego szczebla. Zapewniamy także doradztwo w zakresie dokształcania zawodowego i szkoleń pracowników i udział w realizowanych przez nas programach podnoszących kwalifikacje.

INTEGRACJA ŚRODOWISKA BIZNESOWEGO
Organizujemy Bale Pracodawców i ekskluzywne spotkania biznesowe, nasi członkowie biorą tez udział w prestiżowych imprezach sportowych.

KONSULTACJE DLA FIRM
Objaśniamy naszym członkom nowe przepisy i ich urzędowe interpretacje.
Nasi doradcy prawni i podatkowi pełnią stałe dyżury, dzięki czemu nasi członkowie mają możliwość konsultacji w szerokim zakresie. Eksperci, oprócz praktycznych porad, oferują też pomoc organizacyjną.

KONTAKTY BIZNESOWE
Pomagamy pozyskiwać partnerów i kontrahentów poprzez kojarzenie firm – tak polskich, jak i zagranicznych, a także poprzez rozpowszechnianie ofert współpracy. Informujemy także o pakietach usług oferowanych pomiędzy zrzeszonymi firmami.

KREOWANIE LIDERÓW OPINII
Nasi członkowie wypowiadają się za naszym pośrednictwem w najważniejszych kwestiach gospodarczych. Stają się rozpoznawalnymi ekspertami m.in. w tematyce prawa gospodarczego, pracy, systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych i wielu innych.

WSPARCIE BRANŻY
Nasi członkowie zrzeszają się w korporacjach branżowych. Korporacje, bazując na kontaktach ich członków, skuteczniej forsują najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania prawne.

PEŁNA REPREZENTACJA FIRM
W imieniu członków występujemy do organów administracji publicznej – rządowej i samorządowej, a także do agend rządowych i instytucji UE. Reprezentując interesy firm, zwracamy się w kwestiach formalnych i podejmujemy interwencje w ich sprawach.

OBSERWACJA RYNKU PRACY
Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy ułatwia pracodawcom dostęp do wykwalifikowanej kadry. Za naszym pośrednictwem firmy informują o swoich potrzebach, dzięki czemu wpływają na kształt regionalnej polityki edukacyjnej, jak i aktywnej polityki na rynku pracy.

MONITOROWANIE LEGISLACJI

Dostarczamy informacje o planowanych i wprowadzanych zmianach prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Oferujemy stały monitoring prac Rządu i Sejmu, m.in. poprzez dostęp do Centrum Monitoringu Legislacji – instytucji monitorującej proces tworzenia aktów prawnych.

WYSTĘPOWANIE W CHARAKTERZE EKSPERTÓW
Nasi członkowie mogą występować w roli ekspertów podczas posiedzeń Komisji Sejmowych, prac Rady Dialogu Społecznego i na konferencjach uzgodnieniowych. Mogą także być obecni na spotkaniach komitetów doradczych przy Komisji Europejskiej.

ATRAKCYJNA GRUPA DOCELOWA
Członkostwo w naszej organizacji to dostęp do grupy docelowej 19 tysięcy firm zatrudniających 5 milionów pracowników.

GWARANCJA JAKOŚCI
Członkostwo w naszej organizacji to uwiarygodnienie dla danego przedsiębiorstwa. Firmom przestrzegającym zasady etyki biznesu, po uprzedniej weryfikacji, wystawiamy listy referencyjne. Sprawdzamy także potencjalnych partnerów gospodarczych.

DOSTĘP DO INNOWACJI
Zapewniamy dostęp do najnowszych rozwiązań biznesowych – podczas zamkniętych seminariów wybitni ekonomiści i przedsiębiorcy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

DOSTĘP DO OFERT GOSPODARCZYCH
Zapewniamy wgląd do krajowych i międzynarodowych ofert gospodarczych napływających do organizacji – zarówno od firm członkowskich, przedstawicielstw handlowych, polskich i zagranicznych ambasad oraz od zaprzyjaźnionych organizacji na całym świecie.

DELEGOWANIE DO INSTYTUCJI
Delegujemy naszych członków jako naszych reprezentantów do wielu ważnych instytucji, m.in. do Rady Nadzorczej ZUS, Naczelnej Rady Zatrudnienia, Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Rady Nadzorczej PFRON, Rady NFZ i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

PROMOCJA
Prezentując w mediach stanowiska naszych członków, mobilizujemy opinię publiczną do ich wspierania. Promujemy także działalność firm, zgłaszając je do konkursów organizowanych przez instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i biznesowe.

KAMPANIE MEDIALNE
Reprezentujemy naszych członków w kontaktach z mediami, organizując wystąpienia, publikując i pozyskując patronów medialnych.

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE
Nasi członkowie, uczestnicząc w regularnych misjach gospodarczych, nawiązują kontakty zagraniczne. Oferujemy także organizację indywidualnych spotkań, konferencji i uczestnictwo w targach na całym świecie oraz spotkania z przedstawicielami międzynarodowego biznesu w Polsce.


Osoby do kontaktu


Magdalena Kitlas
Dyrektor Departamentu Relacji

tel.: 508 019 063
tel.:  22 518 87 08