Fundacja Instytut Pracodawców

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Cele Fundacji:

 • wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • promowanie i realizacja działalności naukowej, w tym edukacja biznesowa oraz upowszechnianie wiedzy ekonomicznej;
 • wspieranie i promowanie rozwoju nauki, a także uczenia się przez całe życie;
 • działanie na rzecz spraw społecznych, badań rynku pracy, badań rynku gospodarczego;
 • popularyzowanie idei dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesu w biznesie;
 • upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu;
 • krzewienie kultury oszczędzania oraz inwestowania;
 • popularyzacja wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 • kształcenie oraz pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz rodziny i rodzicielstwa łączonego z życiem zawodowym;
 • działalność w zakresie zapobiegania dyskryminacji i promowanie działań antydyskryminacyjnych;
 • organizowanie przedsięwzięć mających na celu zniesienie barier oraz promowanie idei równości szans ze względu na płeć, wiek oraz niepełnosprawność;
 • tworzenie programów oraz rozwiązań systemowych i ich promocja w zakresie objętym działalnością Fundacji;
 • ochrona i promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym oraz działalność związana z profilaktyką i promocją zdrowia;
 • inicjowanie i promowanie działań związanych ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem w miejscu pracy;
 • propagowanie i ochrona praw pacjenta;
 • podejmowanie i rozwijanie inicjatyw mających na celu promocję kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji;
 • wspieranie i promowanie postaw proekologicznych oraz świadomościowych dotyczących klimatu i środowiska;
 • promowanie nowoczesnych technologii i ich zastosowanie oraz idei społeczeństwa informacyjnego;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz promowanie korzyści płynących z mediów społecznościowych;
 • działania na rzecz aktywizacji, wspierania uczestnictwa młodzieży, dorosłych oraz seniorów w życiu społecznym i publicznym oraz grup zagrożonych wykluczeniem społeczno gospodarczym;
 • integrowanie środowisk i tworzenie więzi międzypokoleniowych;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej;
 • kształtowanie postaw samodzielności i przedsiębiorczości wśród społeczeństwa;
 • promocja aktywnego starzenia się;
 • promowanie rozwoju, mentoringu, nauki, podnoszenia samoświadomości, w tym nieustającego podnoszenia kwalifikacji i aktywności zawodowej oraz dzielenia się doświadczeniem oraz wzajemną pomoc w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego;
 • wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę świadomości obywatelskiej;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony ludności;
 • promocja, propagowanie idei wolontariatu i organizacja wolontariatu;
 • działalność charytatywna;
 • działalność w sferze zadań pożytku publicznego;
 • promowanie programów koordynowanych przez Unię Europejską;
 • rozwijanie dialogu międzysektorowego oraz współpracy między organami publicznymi i stroną społeczną;
 • dbanie o wartości narodowe, edukację historyczną i patriotyczną.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie konferencji, wykładów, kursów, szkoleń, warsztatów, spotkań otwartych, debat oraz innych wydarzeń publicznych w zakresie określonym celami Fundacji (w formie stacjonarnej, hybrydowej i online);
 • udział w targach i wystawach oraz wspieranie działań przy ich organizowaniu;
 • przygotowywanie, realizacja oraz udział w projektach finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i zagranicznych, w tym europejskich oraz norweskich;
 • prowadzenie i wspieranie badań naukowych, przygotowywanie raportów, opinii, ekspertyz oraz innych analiz dotyczących celów Fundacji;
 • organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych;
 • tworzenie kampanii edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych oraz społecznych;
 • działania na rzecz edukacji w zakresie określonym celami Fundacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej oraz mediowej;
 • tworzenie i prowadzenie stron internetowych związanych z działalnością i celami Fundacji;
 • organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą;
 • pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.


Statut Fundacji Instytut Pracodawców


Prezes Fundacji

Kamil Sobolewski


Rada Fundacji

Rafał Dutkiewicz 

Jacek Cieplak

Piotr Kamiński


Nasze patronaty

Jeśli chcesz uzyskać patronat Fundacji Instytut Pracodawców – skontaktuj się z nami pod adresem e- mail: sekretariat@instytutpracodawcow.pl

Kontakt

sekretariat@instytutpracodawcow.pl